Skjern Dykkerklub

Facebook

 

Har du en facebookprofil, og er du aktiv i vores klub, er du velkommen til at deltage i vores lukket Facebook-gruppe. Der sker lidt af hvert i gruppen, bl.a. opslag af ture, billeder fra dykkerture, forslag til dykkerture, lidt sjov eller diskussioner omkring udstyr.

 

Du finder gruppen ved at søge på “Puissit” på Facebook. Herefter kan du anmode om at blive medlem af gruppen.

 

 

 

Info

Sportsdykkerklubben Puissit.

 

Puissit blev oprettet i 1977 af en gruppe elever på VGT – gymnasiet i Tarm,  et par af initiativtagerne var Grønlændere deraf navnet Puissit, der betyder “dykkende sæl”.

 

Puissit er en klub med ca. 30 medlemmer som alle har dykning som interesse. Puissit er medlem af Dansk Sportsdykker Forbund, men optager alle certifikater.

 

Vi vil meget gerne hjælpe dig med at komme i gang med at dykke, og vi har en uddannelsesaftale.

 

Klubture udsendes pr. sms til alle klubbens medlemmer. Mange ture vil også fremgå af kalenderen, men vores sms-liste er klubbens primære medie når der arrangeres ture.

 

For 850,- kroner om året bliver du medlem af klubben og får dermed adgang til

 

§  luftpåfyldning

 

§  Fri nitrox. (hvis Certifikat haves)

 

§  Nitroxbank.

 

§  Mulighed for fyldning af helium v. dekantering (brugerbetaling).

 

§  udlån af 15 l klubflasker.

 

§  oxy-boks.

 

§  metaldetektor til brug under vand

 

§  klublokaler i Skjern.

 

§  Medlemskab af DSF incl. forsikring

 

§  En aktiv og åben klub.

 

Som medlem kan du deltage i:

 

§  Dykkerture med og uden overnatning

 

§  fester og arrangementer.

 

§  svømme-træning, 5 gange i vinterhalvåret.

 

§  vores sms-liste – her vil du få en sms, når der arrangeres klubture/arrangementer.

 

§  vores Facebook-gruppe “Puissit”.

 

§  arrangementer/forsikring under DSF mm.

 

 

 

Kontakt

Har du spørgsmål, eller kunne du tænke dig at prøve at dykke/få et certifikat, så kontakt:

 

Formand: Anders Boserup Kristensen +45 60550656

 

Kontingent

Klubbens kontonummer i Ringkøbing landbobank er: reg.nr: 7670 kontonummer: 4448341

 

850,- pr. år. Incl. medlemskab af DSF.

 

600,- pr. år hvis man er medlem af DSF igennem en anden klub, eller bare ønsker at deltage i sociale klubaktiviteter så som vintersvømning mm.

 

Alle indbetalinger skal ske til ovennævnte konto, senest 1. december.

 

Vi indberetter en gang om året til DSF den 15. december. Husk at skrive dit navn, så kassereren kan se hvem der har betalt. Nye medlemmer skal kontakte en fra bestyrelsen.

 

 

 

Vedtægter

Februar 2014

 

VEDTÆGTER FOR SPORTSDYKKERKLUBBEN PUISSIT.

 

 

Kapitler:

 

 

 

I: Klubben.

 

II: Formål.

 

III: Medlemmer.

 

IV: Ledelsen.

 

V: Generalforsamling.

 

VI: Indmeldelsesgebyr/Kontingent.

 

VII: Dykninger.

 

VIII: Vedtægternes forståelse/Tvistigheder.

 

IX: Klubbens opløsning.

 

Kap. I

 

 

§ 1:

 

Klubben, hvis navn er Sportsdykkerklubben Puissit, er stiftet i Tarm den 31. september 1977 og har hjemsted i Ringkøbing Skjern Kommune. Klubben har postadresse hos den til enhver tid værende formand.

 

 

 

Kap. II:

 

 

 

§ 2:

 

Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udøvelse. Den skal, hvor der er muligt, støtte undervandsaktiviteter af kulturel og sportslig art.

 

 

 

§ 3:

 

Klubben er optaget i Dansk Sportsdykker Forbund (DSF), som er medlem af Confederation Mondial des Activites Subaquatiques (CMAS) og Danmarks Idræts Forbund (DIF).

 

 

 

Kap. III:

 

 

 

§ 4:

 

 

 

Enhver person kan optages som medlem af klubben. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

 

 

 

§ 5:

 

Medlemsrettighederne tillader:

 

 

 

a) aktivitet forenelig med respektive afdeling og dennes brug af udstyr.

 

Stemmeret: har alle medlemmer.

 

Valgbare er alle medlemmer over 18 år som har været medlem af klubben i mindst 1. år.

 

Restance medfører tab af stemmeret og valgbarhed.

 

 

 

b) eksklusionsgrundlag/karantæne.

 

Den der skader sikkerheden eller klubbens/forbundets omdømme kan ekskluderes eller idømmes karantæne. Bestyrelsen kan med almindeligt flertal ekskludere et medlem eller idømme vedkommende karantæne efter forudgående indkaldelse til høring.

 

Ønskes et medlem ekskluderet/idømt karantæne af andre årsager, kræver det enstemmighed i bestyrelsen.

 

Bestyrelsens afgørelse om eksklusion eller karantæne kan indankes for generalforsamling.

 

Generalforsamlingen kan med simpelt flertal forkaste bestyrelsens beslutning.

 

Ankefrist: Ønskes en afgørelse indanket for generalforsamlingen, skal dette ske senest 21 dage efter at afgørelsen er vedtaget/fremsendt.

 

 

 

Kap. IV:

 

§ 6:

 

 

 

Klubbens bestyrelse består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Samtidigt vælges for et år ad gangen, 1 suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

Formanden eller dennes stedfortræder repræsenterer klubben i DSF repræsentantskab.

 

 

 

§ 7:

 

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, laver dagsorden og leder forhandlingerne af disse.

 

Der afholdes møder efter behov. Der føres protokol over møderne.

 

 

 

§ 8:

 

Bestyrelsen kan nedsætte komiteer og udvalg og give retningslinier for disses arbejde.

 

 

 

§ 9:

 

Det påhviler bestyrelsen at holde DSF samt myndigheder underrettet om enhver til- eller afgang af medlemmer en gang årligt, samt om ændringer i bestyrelsen.

 

 

 

Kap. V:

 

§ 10:

 

 

 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Alle fremmødte medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, er stemmeberettigede på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen, som revisor eller som suppleanter, hvis de er fyldt 18 år, samt har været medlem af klubben i mindst 1. år. Valg in absentia kan finde sted ved forudgående skriftligt samtykke fra den pågældende.

 

 

 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar eller marts måned.

 

Indkaldelse skal ske ved meddelelse pr. sms og evt. på hjemmesiden (www.skjern-dykkerklub.dk) med mindst 14 dages varsel. Medlemmerne er selv ansvarlige for at deres mobilnummer er på klubbens smsliste.

 

 

 

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Valg af stemmeoptællere.

 

3. Forlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.

 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 

5. Indkomne forslag.

 

6. Valg af bestyrelse (på lige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, på ulige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer). Bestyrelsen Konstituerer sig selv.

 

7. Valg af suppleant.

 

8. Valg af revisor.

 

9. Fastsættelse af kontingent. Man betaler for et kalenderår af gangen. På generalforsamlingen fastsættes kontingentet som skal betales senest 1. december i samme år. Det kontingent man betaler 1. december, gælder således for det kommende kalenderår.

 

10. Eventuelt.

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal medtages i indkaldelsen på hjemmesiden, hvorfor de skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. Januar.

 

Afstemninger om kandidater til bestyrelsen og i forhold, der skønnes at have væsentlig indvirkning på klubbens mål og bestemmelser skal være skriftlig. Anden afstemning kan foretages ved håndsoprækning.

 

Alle valg afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

 

Enhver lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

 

Der skal føres protokol som underskrives af dirigenten.

 

 

 

§ 11:

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.

 

Indkaldelsen skal ske med angivelse af årsagen til indkaldelsen, senest 1 måned efter, at der er fremsat ønske herom og med 14 dages varsel.

 

 

 

Kap. VI:

 

§ 12:

 

Kontingentstørrelsen fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingent opkræves årligt forud og kan inkludere kontingent til DSF.

 

Restance medfører automatisk tab af medlemskab.

 

 

 

Kap. VII:

 

§ 13:

 

Ingen dyk må foretages uden hensyntagen til klubbens sikkerhedsregler: dyk efter forholdende, brug sund fornuft og pas på hinanden. Hvis et medlem skader klubbens navn eller klubbens medlemmer kan bestyrelsen ekskludere vedkommende.

 

 

 

§ 14:

 

Ansvar for klubbens materiel påhviler brugerne, jf. dansk rets alm. erstatningsregler.

 

Skade/bortkomst på/af klubbens materiel skal omgående indberettes til bestyrelsen.

 

 

 

Kap.VIII:

 

§ 15:

 

Bestyrelsen afgør ethvert tvivlsspørgsmål, der måtte opstå om fortolkning af klubbens love og vedtægter, og der kan træffes afgørelse for forhold, der ikke er nedfældet i disse. Afgørelsen kan gøres til genstand for afstemning på førstkommende generalforsamling.

 

 

 

§ 16:

 

Ønsker et medlem forelagt en sag for DSFs bestyrelse eller udvalg herunder, rettes der skriftlig henvendelse til klubbens bestyrelse, der fremsender denne i 2 eksemplarer til DSF med angivelse af, hvad der hidtil måtte være passeret i pågældende sag.

 

 

 

Kap. IX:

 

 

 

Hvis det bestemmes på en generalforsamling, at klubben skal opløses, skal en sådan afgørelse prøves på en ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter.

 

Hvis dette flertal opnås, skal bestyrelsen realisere klubbens værdier og den indkomne sum skænkes til Dansk Sportsdykker Forbund. Dette kan tilsidesættes ved en fusion eller sammenlægning med anden dykkerklub.